YENGO

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้าออนไลน์

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ระบุไว้ต่อไปนี้  เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท ขายอะไรก็ดี  จำกัด         www.drcurmin.com  กับ ลูกค้า โดยทั้งสองฝ่ายตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการซื้อสินค้าออนไลน์(ข้อตกลง) ฉบับนี้ด้วย

 

คำนิยาม

“บริษัท”            หมายถึง             บริษัท  ขายอะไรก็ดี  จำกัด  หมายรวมถึง  ผู้ผลิต  ตัวแทนที่ได้แต่งตั้ง

อย่างเป็นทางการของบริษัท

 

“ลูกค้า”             หมายถึง             บุคคล, ที่ปรึกษา, นิติบุคคล, บริษัท, ห้างหุ้นส่วน  หรือ หน่วยงานใดที่ทำ

คำสั่งซื้อหรือรับบริการกับบริษัท

 

“สินค้า”             หมายถึง             ผลิตภัณฑ์  หรือ บริการอื่นๆ ที่บริษัทจำหน่ายบนเว็บไซด์นี้

 

“เว็บไซด์”          หมายถึง             เว็บไซด์    “www.drcurmin.com ”

 

“ราคาสินค้า”      หมายถึง            ราคาสินค้าก่อนหักส่วนลด  หรือราคาสินค้าที่อยู่ในโปรโมชั่นการลดราคา

โดยไม่รวมค่าขนส่ง

 

“ส่วนลด”           หมายถึง             ส่วนลดจากราคาสินค้า  หรือจากคะแนนสะสม หรือจากคูปองส่วนลด หรือ

จากรายการส่งเสริมทางการตลาดของบริษัท

 

“คู่สัญญา”          หมายถึง             บริษัท กับ ลูกค้า

 

ข้อตกลงทั่วไป

 

– บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้  ตลอดจนเงื่อนไขการรับประกันสินค้า โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

– การใช้งานเว็บไซด์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างต่อเนื่อง หรือเพียงบางขณะ  ถือว่าลูกค้ารับทราบและตกลงตามข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ   หากลูกค้าไม่เห็นด้วยตามข้อตกลงฉบับนี้รวมตลอดถึงข้อตกลงที่แก้ไขใหม่  ลูกค้าสามารถยุติการใช้งานเว็บไซด์นี้ได้

 

– ข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นสัญญาซื้อขายสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ ระหว่างบริษัทกับลูกค้า โดยถือตามรายละเอียดที่ปรากฏตามข้อตกลงนี้  หากข้อตกลงระหว่างบริษัทกับลูกค้า ใดขัดแย้ง หรือแตกต่างจากข้อตกลงนี้  บริษัทกับลูกค้าตกลงยึดถือตามข้อตกลงนี้เป็นหลัก

 

 

-ในการเข้าใช้บริการเว็บไซด์นี้ บริษัทสงวนสิทธิปฏิเสธการขายสินค้า กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และ/หรือลูกค้าที่เป็นผู้หย่อนความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย

 

– เมื่อลูกค้าเข้าใช้เว็บไซด์นี้ บริษัทถือว่าลูกค้ายอมรับข้อตกลงและข้อตกลงนี้ทุกประการ  และลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการจัดการข้อมูลของลูกค้าได้  ไม่ว่าลูกค้าจะได้ทำการลงทะเบียนในขณะเข้าใช้เว็บไซด์ก่อนหรือไม่ก็ตาม

 

– บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาขายสินค้าให้กับลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหรือประกอบธุรกิจค้าส่ง

 

– การทำคำสั่งซื้อ และ/หรือการปฏิเสธ และ/หรือการยกเลิกสินค้า  ถือเป็นการกระทำโดยลูกค้า  ลูกค้าย่อมผูกพันตามคำสั่งดังกล่าวทุกประการ

 

– บริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า  ข้อมูลสินค้า  ภาพถ่ายของสินค้า ที่ปรากฏในแคตตาล็อค หรือคำบรรยายในเว็บไซด์  หากมีข้อผิดพลาดอันอาจเกิดจากการจัดพิมพ์  สี  หรือจากการบรรจุภัณฑ์  บริษัทถือเป็นเพียงการนำเสนอเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ลูกค้าเท่านั้น  บริษัทไม่ถือว่าข้อผิดพลาดดังกล่าว  เป็นข้อตกลงในการซื้อขาย

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

 

– ลูกค้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า บรรดาข้อมูล ข่าวสาร ภาพ ภาพถ่าย ซอฟแวร์ แบบอักษร รูปแบบของเว็บไซด์ และสื่ออื่นๆ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  ลิขสิทธิ์  หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ลูกค้าตกลงจะไม่ทำการคัดลอก ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

 

การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการ

 

– การลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซด์นี้  ลูกค้าตกลงให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงแก่บริษัท  หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ลูกค้าตกลงแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นให้บริษัททราบทันที โดยทำการแจ้งแก้ไขทางเว็บไซด์หรือติดต่อแจ้งให้บริษัททราบ

 

– ลูกค้าตกลงเก็บรักษารหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซด์ไว้เป็นความลับ  ห้ามทำการเปิดเผยให้ผู้ใดทราบ การเข้าใช้งานเว็บไซด์โดยผ่านทางบัญชีและรหัสของลูกค้า  ลูกค้ารับรองว่าเป็นการดำเนินการของลูกค้าเอง

 

– หากลูกค้าประสงค์ยกเลิกการลงทะเบียนกับบริษัท ให้ลูกค้าเสนอความประสงค์ดังกล่าวไปที่บริษัท  การยกเลิกการลงทะเบียนของลูกค้ามีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้ตอบรับคำเสนอยกเลิกโดยการแจ้งกลับเป็นหนังสือหรือแจ้งผ่านทางอีเมล์ของลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   อย่างไรก็ตาม  บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่ทำการยกเลิกการลงทะเบียนและ/หรือคำสั่งซื้อและ/หรือการรับบริการของลูกค้าได้

 

อนึ่งการยกเลิกการลงทะเบียนของลูกค้าไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ลูกค้าได้กระทำไปแล้ว และ/หรือการสั่งซื้อสินค้าหรือรับบริการที่เป็นการสั่งซื้อต่อเนื่อง

 

ราคาสินค้า  และการชำระเงิน

 

– สินค้า รายละเอียดของสินค้า  ราคา  และขนาดของผลิตภัณฑ์  ที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

– สินค้าที่แสดงอยู่ในเว็บไซด์  หากสินค้าหมดเป็นครั้งคราว หรือไม่มีสินค้า  บริษัทขอสงวนสิทธิในการเสนอสินค้าตัวอื่นที่มีมูลค่าและประเภทใกล้เคียงกันแทน   หรือเก็บคำสั่งซื้อของลูกค้าไว้จนกว่าสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อมีอยู่ในสต็อกของบริษัท  หรือบริษัทและลูกค้าจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น

 

– รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซด์นี้  เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่  และใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะสินค้าเท่านั้น  ขนาด  คุณภาพ  ความสูง  และสี  ของสินค้าที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากที่ปรากฏบนเว็บไซด์

 

– เมื่อลูกค้าทำคำสั่งซื้อสินค้าจนครบขั้นตอนตามที่ระบุในเว็บไซด์แล้ว   ถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นเพียงคำเสนอซื้อของลูกค้าเท่านั้น  บริษัทไม่มีหน้าที่จัดหาสินค้าให้กับลูกค้าจนกว่าบริษัทจะได้ทำการตอบตกลง หรือตอบรับคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้ว

 

– บริษัทอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า  หากปรากฏว่าสินค้าไม่มี  หรือเลิกทำการผลิต  หรือเหตุอื่นใดก็ตาม  ที่ทำให้บริษัทไม่สามารรถตอบรับคำสั่งซื้อกับลูกค้าได้  โดยบริษัทจะแจ้งถึงปัญหาดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ เพื่อทำการคืนเงิน หรือจัดหาสินค้าอื่นเป็นการทดแทนให้กับลูกค้าต่อไป

 

การชำระเงิน

 

– ราคาสินค้าที่ได้ตกลงทำการซื้อขายและ/หรือรับบริการ  จะถือเป็นราคาแน่นอนก็ต่อเมื่อลูกค้าทำคำสั่งซื้อจนครบขั้นตอนแล้วเสร็จเป็นสำคัญ

 

– การชำระเงิน ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 

บัตรเครดิต บัตรเดบิต

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ชำระเงินปลายทาง

อื่นๆ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

– กรณีที่ลูกค้าชำระเงินหักผ่านบัตรเครดิต หรือเดบิต ลูกค้าต้องชำระให้ครบถ้วนตรงตามข้อมูล รหัสสินค้า และจำนวนเงินครบถ้วนตามที่ปรากฏในเว็บไซด์  หากลูกค้าไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ครบถ้วน  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า

 

การส่งสินค้า

– สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ระบุไว้ทางเว็บไซด์เป็นสำคัญ   โดยบริษัทอาจแจ้งถึงการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบทางช่องทางในเว็บไซด์

 

ข้อกำหนดความรับผิด

– บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าแล้ว  รวมถึงการที่ลูกค้าได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าวางสินค้าไว้นอกบ้าน

 

– รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซด์นี้  เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่  ไม่เป็นการรับประกันสินค้าหรือบริการในรูปแบบใดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

 

– สิทธิหน้าที่รวมทั้งความรับผิดต่อกันนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้  ให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายแห่งประเทศไทย

 

 

การคืนสินค้า  การคืนเงิน

 

– บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคืนสินค้าหรือบริการใดๆรวมทั้งไม่จำต้องคืนเงินแก่ลูกค้าภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่  จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายหรือความสูญหายได้เกิดมีขึ้นก่อนการส่งมอบ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะไม่ขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สามอื่น หรือองค์กรอื่นใด การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ร้องขอและให้ความยินยอมให้เราดำเนินการให้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล

เพื่อการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการของเราให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เราอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลที่สามเพื่อให้ดำเนินงานกับเรา หรือดำเนินการในนามของเรา ทั้งนี้บุคคลที่สามนั้นจะต้องยอมรับข้อตกลงคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็นความลับเช่นเดียวกัน

ในบางกรณี เราอาจดำเนินการนโยบายการตลาดหรือโฆษณาส่งเสริมบริการร่วมกับบุคคลที่สามสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการ เราจึงสงวนสิทธิในการยืนยันรับรองกับบุคคลที่สามว่าคุณได้ใช้บริการกับเราแล้ว

การเก็บรักษาข้อมูล
เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกจากให้บริการหรือเท่าที่กฎหมายกำหนด เราเคารพและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราอย่างสูงสุด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเรา เราต้องการให้คุณสบายใจและมั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราและเชื่อถือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวและแบบแสดงรายการที่คุณกรอกไว้ให้เรา

คุณมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณเช่นการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส, การอัพเดตซอฟท์แวร์, เปลี่ยนรหัสผ่าน, และไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณได้ไม่ว่าทางใด
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้